ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
   
      การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2557  
 
   
      การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2557  
 
   
      การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2557
 
   
      แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์  การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  2556  (เพิ่มเติม)  
 
   
      การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2557    
 
ข่าวประกาศเพิ่มเติม
   
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
 
    ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย  
   

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี   และการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 30 มกราคม 2557  เวลา  09.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ  ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 
   

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา  09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 
         
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
มติมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
 
   การสรรหาและการเลือกตั้งต่างๆ ของสภา
   
 
เรื่อง
ณ  วันที่
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๕
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
     
 
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012   http://www.council.uru.ac.th/