ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
   
  [15|01|2559]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
 
   
  [28|09|2558]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
 
   
  [28|09|2558]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  
 
   
  [25|08|2558]   การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 
   
  [27|07|2558]   การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
 
ข่าวประกาศเพิ่มเติม
   
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
 
    ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย  
   
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๑๕๕๙

วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  
เวลา  ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 
     

 

 

 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
มติมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
 
   การสรรหาและการเลือกตั้งต่างๆ ของสภา
   
 
เรื่อง
ณ  วันที่
      รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
      รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
 
๐๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
๐๗  กันยายน  ๒๕๕๘
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)  ๐๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๕
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
     
 
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012   http://www.council.uru.ac.th/