ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
   
    [๑๗|๐๔|๒๕๕๙]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙   
 
   
    [๒๘|๐๔|๒๕๕๙]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 
   
    [๑๙|๐๓|๒๕๕๙]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
 
   
    [๑๕|๐๒|๒๕๕๙]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 
   
    [๑๕|๐๑|๒๕๕๙]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
 
ข่าวประกาศเพิ่มเติม
 
    ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย  
   
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๑๕๕๙

วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  
เวลา  ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
มติมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
 
   การสรรหาและการเลือกตั้งต่างๆ ของสภา
   
 
เรื่อง
ณ  วันที่
      รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   
๑๘  เมษายน   ๒๕๕๙
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต    ๐๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
๐๗  กันยายน  ๒๕๕๘
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)  ๐๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๕
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
     
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012   http://www.council.uru.ac.th/