:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2564 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๔
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผุ้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาัลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  อยู่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2563 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง  ฐานในการคำนวณ  และช่วงค่าจ้างในการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้อยู่ก่อน  วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงค่าจ้างในการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานและได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงาน พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่ากับ
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2562 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่มีค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง และเกินกว่าขั้นสูง  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรม  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดวงเงินการเพิ่มเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเภทผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง วิธีการและแนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๒
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิงวิเคราะห์
ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอื่น สาหรับการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทตำแหน่งทั่วไป
และประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ  (ยกเลิก)
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2561 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีที่มิได้เป็นข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง   สิทธิการลาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)  เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาัลัย  สายสนับสนุน  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง   การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง   แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภานใน  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก   พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  (ยกเลิก)
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2560 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ   พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2559 ::
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
   ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจอ่านรายงานวิจัย  บทความวิจัยและบทความวิชาการ
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทนการวิจัยสถาบัน
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2558 ::
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์  การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘   (ยกเลิก)
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2557 ::
 
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   (ยกเลิก)
 
 
        :: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2556 ::
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๖   (ยกเลิก)
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายนอก  พ.ศ. ๒๕๕๖   (ยกเลิก)
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ  และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)   (ยกเลิก)
 
 
       ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2555 ::
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑืการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความงานวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
 
 
        ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย   พ.ศ.  2554  (ยกเลิก)
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย  พ.ศ.  2554
   
   
         ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ยกเลิก)
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการเข้าสู่ตำแหน่ง  (ยกเลิก)
   
   
         ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2552 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายของอาคารที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
  (ยกเลิก)
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
   
   
          ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2551 ::
     
   
   
         ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2550 ::
     ประกาศอัตราประจำตำแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเทียบเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน
     ประกาศการเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะสว่นตัวในการเดินทางไปราชการ
     ประกาศเรื่องโครงสร้างอัตราเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร  (ยกเลิก)
     ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความงานวิจัย
     ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งต้งกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งตำแหน่งปฎิบัติงานระดับต้น กลาง และตำแหน่งผู้บริหาร
     ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินงานและคุณลักษณะของบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น
     ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งผู้บริหาร
     ประกาศอัตราประจำตำแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเทียบเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานฝ่ายวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   
         ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2549 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการด้านที่พักแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
อาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ประกาศเรื่องอัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร  (ยกเลิก)
   
   
         ::  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2548 ::