|  การบริหารงานวิชาการ  |
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2562 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2560 ::
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ   พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
 
 
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2559 ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2558 ::
 
 
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2557 ::
 
 
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2556 ::
   
   
        :: ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี 2555 ::
   
   
        ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
   
   
         ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
   
   
         ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2552 ::
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552
   
   
          ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2551 ::
   
   
         ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2550 ::
   
   
         ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2549 ::
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการด้านที่พักแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
อาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    ประกาศเรื่องอัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
   
         ::  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2548 ::