::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๔  ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง  พ.ศ. ๒๕๖๔
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
วิทยฐานะ ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๓  ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การใช้เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การกำหนดการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร   พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การใช้และการควบคุมรถราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ. ๒๕๖๓
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๒  ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๖๒
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒   (ยกเลิก)
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๑  ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
        อธิการบดีและรองอธิการบดีที่มีได้เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๙  ::
 
 
 
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๘  ::
 
 
 
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๗  ::
 
 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2556  ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน   พ.ศ. 2556  (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนคณะเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนวิทยาเขตแพร่   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนคณะครุศาสตร์   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนศูนย์คอมพิวเตอร์   พ.ศ. 2556    (ยกเลิก)
 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือน   พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การใช้เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  กองทุน  พ.ศ. 2556
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน
        ในสถาบันอุดมศึกษา และที่มิได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2555 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การยกเลิกเงินสะสมและเงินสมทบสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2555
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การบริหารโครงสร้างหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับจ่ายเงินรายได้  จากการใช้ทรัพย์สินและบุคลากร
         ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2555
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  ค่าตอบแทนการบรรยายโครงการพิเศษจากเงินรายได้  พ.ศ. 2555
 
 
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และผลงานในตำแหน่ง คณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ. 2554
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
    
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2552 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2552
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552  (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  (ยกเลิก)
     ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552
     ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ .2552
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2551 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2551
     ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ  พ.ศ. 2551   (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
  (ยกเลิก)
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2550 ::
     ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร  (ฉบับที่  2)   พ.ศ. 2550  (ยกเลิก)
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2549 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2549
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา  พ.ศ. 2549
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การจัดสรรสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  (ยกเลิก)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยระดับ ป.ตรี
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การให้รางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาการศึกษาในระดับ ป.ตรี
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  เบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ. 2549  (ยกเลิก)
   
   
              ::  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2548 ::
     ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
     ระเบียบสภาว่าด้วยการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  (ยกเลิก)