|  การบริหารงานวิชาการ  |
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2562  ::
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๖๒
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2561  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2560  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2559  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2558  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2557  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2556  ::
   
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2555 ::
 
 
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2552 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2551 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2551
     ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ  พ.ศ. 2551
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2550 ::
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2549 ::
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2549
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา  พ.ศ. 2549
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยระดับ ป.ตรี
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การให้รางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาการศึกษาในระดับ ป.ตรี
   
   
              ::  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2548 ::