::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 13 ตุลาคม 2552  ::
 
   เลขที่ : สนภ 490/2552
 
   เลขที่ : สนภ 491/2552
 
   เลขที่ : สนภ 492/2552
 
   เลขที่ : สนภ 493/2552
 
   เลขที่ : สนภ 494/2552
 
   เลขที่ : สนภ 495/2552
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์