::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552  ::
 
   เลขที่ : สนภ  593/2552
 
   เลขที่ : สนภ  594/2552
 
   เลขที่ : สนภ  595/2552
 
   เลขที่ : สนภ  596/2552
 
   เลขที่ : สนภ  597/2552
 
   เลขที่ : สนภ  598/2552
 
   เลขที่ : สนภ  599/2552
 
   เลขที่ : สนภ  600/2552
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์