::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ::
 
  เลขที่ : สอ  646/2553
 
  เลขที่ : สอ  647/2553
 
  เลขที่ : สอ  648/2553
 
  เลขที่ : สอ  649/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์