::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 5 สิงหาคม 2552  ::
 
   เลขที่ : สนภ 328/2552
 
   เลขที่ : สนภ 331/2552
 
   เลขที่ : สนภ 332/2552
 
   เลขที่ : สนภ 333/2552
 
   เลขที่ : สนภ 334/2552
 
   เลขที่ : สนภ 335/2552
 
   เลขที่ : สนภ 336/2552
 
   เลขที่ : สนภ 337/2552
 
   เลขที่ : สนภ 338/2552
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์