::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 9 ตุลาคม 2552 ::
 
   เลขที่ : สนภ 478/2552
 
   เลขที่ : สนภ 479/2552
 
   เลขที่ : สนภ 480/2552
 
   เลขที่ : สนภ 481/2552
 
   เลขที่ : สนภ 482/2552
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์