::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 13 มกราคม 2553 ::
 
   เลขที่ : สอ  062/2553
 
   เลขที่ : สอ  063/2553
 
   เลขที่ : สอ  064/2553
 
   เลขที่ : สอ  (ว) 065/2553
 
   เลขที่ : สอ  (ว) 065/2553
 
   เลขที่ : สอ  066/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์