::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ 177/2553
 
   เลขที่ : สนภ 178/2553
 
   เลขที่ : สนภ 179/2553
 
   เลขที่ : สนภ 180/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 181/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 181/2553
 
   เลขที่ : สนภ 182/2553
 
   เลขที่ : สนภ 183/2553
 
   เลขที่ : สนภ 184/2553
 
   เลขที่ : สนภ 185/2553
 
   เลขที่ : สนภ 186/2553
 
   เลขที่ : สนภ 195/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์