::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ 206/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 207/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 207/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 208/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 208/2553
 
   เลขที่ : สนภ 209/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์