::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ  004/2553
 
   เลขที่ : สนภ  005/2553
 
   เลขที่ : สนภ  006/2553
 
   เลขที่ : สนภ  007/2553
 
   เลขที่ : สนภ  008/2553
 
   เลขที่ : สนภ  009/2553
 
   เลขที่ : สนภ  010/2553
 
   เลขที่ : สนภ  012/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์