::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ 021/2553
 
   เลขที่ : สนภ 022/2553
 
   เลขที่ : สนภ 023/2553
 
   เลขที่ : สนภ 024/2553
 
   เลขที่ : สนภ 025/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 026/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 026/2553
 
   เลขที่ : สนภ 027/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์