::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 9 เมษายน 2553 ::
 
  เลขที่ : สนภ  039/2553
 
   เลขที่ : สนภ  042/2553
 
   เลขที่ : สนภ  043/2553
 
   เลขที่ : สนภ  044/2553
 
   เลขที่ : สนภ  045/2553
 
   เลขที่ : สนภ  046/2553
 
   เลขที่ : สนภ  047/2553
 
   เลขที่ : สนภ  048/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์