::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553  ::
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 061/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 061/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์