::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 9 เมษายน 2553  ::
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 080/2553
 
  เลขที่ : สนภ (ว )080/2553
 
  เลขที่ : สนภ  081/2553
 
  เลขที่ : สนภ  082/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์