::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553  ::
 
   เลขที่ : สนภ  103/2553
 
   เลขที่ : สนภ  104/2553
 
   เลขที่ : สนภ  105/2553
 
   เลขที่ : สนภ  106/2553
 
   เลขที่ : สนภ  107/2553
 
   เลขที่ : สนภ  108/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์