::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ 122/2553
 
   เลขที่ : สนภ 123/2553
 
   เลขที่ : สนภ 124/2553
 
   เลขที่ : สนภ 125/2553
 
   เลขที่ : สนภ 126/2553
 
   เลขที่ : สนภ 127/2553
 
   เลขที่ : สนภ 128/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 129/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 129/2553
 
   เลขที่ : สนภ 130/2553
 
   เลขที่ : สนภ 141/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์