::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553 ::
 
   เลขที่ : สนภ 151/2553
 
   เลขที่ : สนภ 152/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 153/2553
 
   เลขที่ : สนภ (ว) 153/2553
 
   เลขที่ : สนภ 154/2553
 
   เลขที่ : สนภ 155/2553
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์