::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 มกราคม 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 034/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 035/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 036/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 037/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 037/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 038/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 039/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 040/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 041/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 042/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 055/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์