::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554  วันที่  12 พฤศจิกายน 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  306/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  306/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  307/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  308/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  309/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  310/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  311/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  312/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  313/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์