::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554  วันที่  14 ธันวาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  339/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  339/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  340/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  340/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  341/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  342/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  343/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  344/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  345/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  346/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  347/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์