::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 054/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 057/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 058/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 059/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 060/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 061/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 062/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 063/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 064/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 065/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 065/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 066/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์