::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 086/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 087/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 088/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 089/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 089/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 090/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์