::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 112/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 112/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 113/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 114/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 115/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 115/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 116/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 117/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 118/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์