::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  141/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  142/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  143/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  144/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  145/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  146/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  147/2554
 
   เลขที่ : สธ.  0535/867
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์