::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  171/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  172/2554
 
   เลขที่ : สธ.  0535/1203
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)  173/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)  173/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์