::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  206/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  206/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  207/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  208/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  209/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  210/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  211/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  212/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  213/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  214/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์