::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 สิงหาคม 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  234/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  234/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  234/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  234/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  234/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  243/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  246/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  247/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  247/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  248/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  249/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  250/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  251/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  252/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  253/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  254/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  255/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  288/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  288/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์