::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 27 กันยายน 2554  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  270/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  276/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  277/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)  277/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  278/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  279/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  280/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  281/2554
 
   เลขที่ : สนภ.  285/2554
 
   เลขที่ : สธ.  0535/2102
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์