::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555  วันที่  11 มกราคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 025/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 025/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  026/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  027/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  028/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  029/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  030/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  031/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  032/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  033/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  034/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  035/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์