::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555  วันที่  24 ตุลาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  372/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 373/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 373/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 374/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 374/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 375/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 375/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 375/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์