::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555  วันที่  15 พฤศจิกายน 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  378/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 387/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 387/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 388/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 388/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์