::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555  วันที่  24 ธันวาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 401/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 401/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  402/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  403/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 404/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  405/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  406/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 410/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 410/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  411/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์