::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  075/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  076/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  077/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 078/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 078/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  079/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  080/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  081/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  082/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  083/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  084/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  085/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  086/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 087/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 087/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  088/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  0459/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 0461/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 0461/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์