::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555  วันที่  23 มีนาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  125/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  126/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  127/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 128/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 128/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  129/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 130/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 130/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  131/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  132/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  133/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  134/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  135/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  136/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  137/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  138/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  139/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  140/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  141/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  142/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์