::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555  วันที่  27 เมษายน 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  165/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  185/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  186/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 187/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 187/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 188/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 188/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 189/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 189/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 189/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  190/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  193/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์