::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555  วันที่  16 พฤษภาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  224/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 225/2555
 
  เลขที่ : สนภ.  (ว) 225/2555
 
  เลขที่ : สนภ.  226/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์