::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555  วันที่  30 มิถุนายน 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  242/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  245/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  247/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 250/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 250/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  251/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  252/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  253/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  254/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  255/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์