::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555  วันที่  26 กรกฎาคม 2555  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  279/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  282/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  283/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 284/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 284/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  285/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  286/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  287/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  298/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์