::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555  วันที่  23 สิงหาคม 2555  ::
 
  เลขที่ : สนภ.  (ว) 322/2555
 
  เลขที่ : สนภ.  (ว) 322/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 322/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  328/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  329/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 330/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 330/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์