::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555  วันที่  27 กันยายน 2555  ::
 
  เลขที่ : สนภ.  355/2555
 
  เลขที่ : สนภ.  356/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  357/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  358/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 359/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 359/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  360/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  361/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  362/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  363/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 364/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 364/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  365/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  366/2555
 
   เลขที่ : สนภ.  367/2555
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์