::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556  วันที่  29 มกราคม 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 014/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 014/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  015/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  016/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  017/2556
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์