::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  166/2556           (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา์)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)167/2556      (รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ)
 
   เลขที่ : สนภ.  168/2556          (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  169/2556           (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 170/2556     (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์แทนผู้ลาออก)
 
   เลขที่ : สนภ.  171/2556           (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 172/2556      (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรีี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 172/2556      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  สุดใจ   รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 175/2556      (คณะผุ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
   
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์