::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  177/2556           (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว)178/2556      (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)178/2556       (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  179/2556           (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์