::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556  วันที่  18 เมษายน 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 048/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 048/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 049/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 049/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 049/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  050/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  051/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  052/2556
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์