::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556  วันที่  12 มิถุนายน 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  069/2556           (อาจารย์  ดร.สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 071/2556     (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 071/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  079/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  080/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  081/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 082/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 082/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  083/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  084/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  085/2556
 
   เลขที่ : สนภ.  086/2556
   
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์