::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556  วันที่  17 กรกฎาคม 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 099/2556     (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รักษาการรองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 099/2556     (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ.  100/2556           (อาจารย์ ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 101/2556     (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 101/2556     (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 101/2556     (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  102/2556          (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ.  103/2556          (คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน)
 
   เลขที่ : สนภ.  104/2556          (อาจารย์  ดร. วิวรรธน์  มุขดี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  105/2556          (อาจารย์  ดร. สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  107/2556          (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์